Stadgar


§ 1         Uppgift:
Föreningens uppgift är att samla fastighetsägare inom Marbystrandens villaområde och där främja medlemmarnas trivsel i området samt i övrigt medverka till Silverhällsuddens underhåll.

 

§ 2:1    Medlemskap:
Medlemskap i Villaägareföreningen kan vinnas av fastighetsägare inom av föreningen angivet område. Anmälan om inträde skall ske till föreningens styrelse.

 

§ 3:1    Medlemsavgift:
Medlemsavgiften till Villaägareföreningen bestäms av årsmötet per kalenderår.

 

§ 3:2     

Medlemsavgiften till Villaägareföreningen ska vara inbetald före årsmötet.

 

§ 3:3

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som betalt sin årsavgift. En röst per fastighet.

 

§ 4:1      Styrelsen.
Styrelsen består av max 7 ledamöter. Val av styrelse ska förrättas på föreningens årsmöte. Ordförande och kassör väljs särskilt, i övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna.

 

§ 4:2     

Alla ledamöter väljs på två år, växelvis. Avgår ordföranden under året tillträder vice ordföranden.

 

§ 5:1      Sammanträden:
Föreningens årsmöte hålls före augusti månads utgång, då styrelsen ska avlämna redogörelse över verksamheten och förvaltningen.

 

§ 5:2     

Motioner ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 15/4

 

§ 5:3

Kallelse med dagordning ska skriftligen vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 

§ 6:2

Tecknande av föreningen görs av ordföranden och kassören var för sig.

 

§ 7:1      Val av revisorer:
På föreningens årsmöte väljs två revisorer och en suppleant. Revisorerna väljs växelvis på två år.

 

§ 7:2      Val av valberedning:
På föreningens årsmöte ska väljas två ordinarie och en suppleant till valberedningen. Dessa väljs växelvis på två år.

 

§ 8         Revision:
Föreningens räkenskaper granskas av föreningens revisorer, som till årsmötet även ska avlämna utlåtande om föreningens förvaltning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

§ 9         Beslut om stadgeändringar eller föreningens upplösning:
I händelse av stadgeändringar kan detta endast ske efter årsmötets yttrande och beslut tas vid följande årsmöte eller extramöte.
Föreningen kan inte upplösas annat än genom allmän omröstning. Förslaget därom skall biträdas av minst tre fjärdedelar av föreningens samtliga medlemmar. I händelse av upplösning ska efter avvecklingen behållna tillgångar tillfalla allmännyttiga ändamål som gagnar den av föreningen bedrivna verksamheten.

 

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 12 augusti 2017